VERANDA maj / juni 2014 Contest Official Rules

OFFENTLIGA BESTÄMMELSER

INGEN KÖP NÖDVÄNDIG FÖR ATT ANVÄNDA ELLER VIN. En inköp eller betalning av något slag kommer inte att öka dina chanser att vinna

1. hur man skriver in Utsikt från VERANDA: Friluftsliv ("Contest"): Börja den 2 maj 2014 kl 12:01 (ET) till och med 19 juni 2014 kl 23:59 (ET), gå till veranda.com/yourview och slutföra och Skicka in formuläret enligt instruktionerna på skärmen, inklusive ett foto (300 dpi) av något som inspirerar dig och en kort beskrivning (50 ord eller mindre) av din bild. Alla poster måste innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ett originalfoto. Vinnare Selection: Alla poster bedöms av redaktörerna för VERANDA magazine ("Judges"). En (1) storprisvinnare kommer att väljas utifrån följande kriterier: komposition (50%) och kreativitet (50%). I händelse av ett slips kommer personen bland de bundna deltagarna med högsta poäng i kreativitet att bli vinnaren ("vinnaren"). Om sponsorn inte får ett tillräckligt antal kvalificerade poster, har sponsorn rätt att avbryta tävlingen. Genom att delta i tävlingen intygar deltagaren att hans eller hennes inmatning är original, inte tidigare publicerats eller vunnit någon pris och innehåller inte något material som skulle bryta mot eller strida mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken eller rättigheter eller integritet eller publicitet. Sponsor förbehåller sig rätten i sitt enda och obefintliga utrymme att diskvalificera alla uppgifter som det anser innehålla oanständigt, kränkande eller olämpligt innehåll, som inte överensstämmer med dessa officiella regler eller som inte överensstämmer med konkurrensens anda eller tema. Beslutet från sponsorn och domarna är slutgiltigt och bindande för alla frågor som rör tävlingen. Priser och ungefärligt detaljhandelvärde: En (1) storprisvinnare kommer att få sin bild att visas i ett framtida nummer av VERANDA-tidningen och får en kopia av VERANDA: The Art of Outdoor Living (ARV: $ 60). Totalt ARV för alla priser: $ 60. Eventuell skillnad mellan det angivna ARV och det faktiska värdet av priset kommer inte att tilldelas i någon form. Vänligen tillåta minst sex (6) månader för leverans av priser.

2. VINNER ANMÄRKNING: Vinnaren kommer att bli underrättad inom en (1) månad från tävlingens sista dag, via e-post och / eller på sponsors eget gottfinnande, via telefon eller post. Om vinnaren inte svarar på sponsors anmälan eller inte accepterar priset inom fem (5) arbetsdagar efter anmälan, anses priset förverkade och en alternativ vinnare kommer att väljas. Om en eller flera potentiella vinnare inte svarar enligt ovan, avböjer priset eller underlåter att lämna undertecknade avtalsförklaringar eller utgåvor, kommer en sådan Vinnare (s) att förlora priset och sponsorn väljer ett alternativt Vinnare (er) från övriga bidragsberättigade deltagare. Om någon alternativ inte svarar eller avvisar priset, kommer sponsorn att använda ett rimligt antal försök, efter eget gottfinnande, att tilldela priset till en annan suppleant (er), men om det inte går att göra det, Priset / priserna kommer slutligen att förverkas och sponsorn har inget ytterligare ansvar i samband med denna tävling. Förteckning över vinnare (er): För Winner (erna), skicka ett separat självadresserat, stämplat kuvert till VERANDA Magazine, 27: e våningen, Utsikt från VERANDA: Vad inspirerar du? Vinnare List, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street inom två (2) månader från vinnaren anmälningsdatum som anges ovan.

3. INTRÄDEN: Begränsa en (1) post per person för Contest. Flera poster från samma person diskvalificeras. Inlägg blir sponsorens egendom och kommer inte att returneras. Bevis för inlämning utgör inte bevis på mottagande. Sponsorn är inte ansvarig för förlorade, sena, felriktade, ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Ofullständiga anmälningsblanketter eller anmälningsblanketter som har manipulerats kommer att diskvalificeras. Om det råder en tvist om en online-deltagares identitet kommer priset att tilldelas den behöriga kontoinnehavaren av e-postadressen. Den "auktoriserade kontoinnehavaren" definieras som den fysiska person till vilken e-postadressen tilldelas av en internetleverantör, leverantör av nätoperatörer eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitution, etc.) som ansvarar för att tilldela e-postadresser för domänen som är associerad med den inlämnade e-postadressen.

4. TILLGÄNGLIGHET: Öppet för legala bosatta i de 50 USA och District of Columbia, som har nått majoritetsåldern i deras stat eller territorium på uppehållstidpunkten. Juridiska invånare i Kanada (exklusive Quebec) som har nått ovannämnda ålder i sin bostadsort vid tidpunkten för inresa, är också berättigade att komma in. Ogiltigförklaras i Puerto Rico och där förbjudet enligt lag. Medarbetare i sponsor, föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer, oberoende bedömningsorganisationer och prisleverantörer (och deras närmaste familj och / eller dem som bor i samma hushåll till varje sådan anställd) är inte berättigade.

5. DELTAGANDE VILLKOR: Utgifter som inte ingår specifikt i prisbeskrivningen och alla skatter är ensam ansvariga för vinnaren. Varje pris tilldelas "som det är" utan garanti eller garanti, varken uttrycklig eller underförstådd utanför tillverkarens begränsade garanti. Ingen överföring, tilldelning eller substitution av ett pris tillåtet, förutom att sponsor förbehåller sig rätten att ersätta priset för en vara av lika eller större värde om ett annonserat pris inte är tillgängligt. Vinnaren är skyldig att följa alla tillämpliga federala, statliga, provinsiella, om kanadensare är behöriga att komma in, och lokala lagar, regler och föreskrifter.Alla federala, statliga och lokala skatter och eventuella andra kostnader som inte specifikt föreskrivs i dessa officiella regler är enbart Winnerans ansvar. Om det faktiska detaljhandelsvärdet för varje vinnarens pris är $ 600 eller mer måste vinnaren fylla i en W9-blankett och tillhandahålla sponsor med sitt personnummer för skattemässiga ändamål. En IRS-blankett 1099 kommer att utfärdas i vinnarens namn (eller, om en minderårig, i hans / hennes förälderns eller vårdnadshavarens namn) för det faktiska värdet av de mottagna priserna. Sponsorn har inget ansvar eller skyldighet för vinnaren eller den potentiella vinnaren som inte kan eller inte kan acceptera eller utnyttja priser som beskrivs här. Deltagarna är överens om att vara bundna av villkoren i dessa officiella regler och av sponsors beslut, vilka är slutgiltiga och bindande för alla frågor som rör denna kampanj. Vinnaren (och förälder eller vårdnadshavare om vinnaren är mindreårig) kan vara skyldig att underteckna och returnera en ansvarsbekräftelse, en ansvarsfrihet och där lagligt tillåtet en publicitetslansering inom sju (7) dagar efter det att den första försöket anmälts. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist kan resultera i förverkande av priset och valet av en alternativ vinnare. Retur av eventuell pris- / prisnotifikation som oleverbar kan resultera i diskvalificering och val av en alternativ vinnare. Vinnaren godkänner härmed vidare att det kommer att underteckna alla dokument som är nödvändiga för att överföra upphovsrätten till posten till Sponsor inom sju (7) dagar efter det att den första försöket anmälts. Genom att ange, ger Entrant tillstånd till Sponsor och alla dess dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer, oberoende dömande organisation och prisleverantörer för att använda deltagarens inlämning (inklusive en ändrad form av inmatningen) för redaktionell, reklam och marknadsföring ändamål utan ytterligare kompensation, såvida inte lagen är förbjudet. Om bilder skickas till sponsor som ett krav på inresa, är deltagarna överens om att de har alla rättigheter att använda de inlämnade bilderna och att tillåta sponsor, någon av dess dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer, oberoende bedömningsorganisation och prisleverantörer att återanvända någon av bilderna utan ansvar för redaktionella, reklam- och reklamändamål. Vidare utgör acceptans av priset av Winner tillstånd för Sponsor och alla dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer, oberoende dömande organisation och prisleverantörer att använda vinnarens namn och / eller likhet och biografiskt material för redaktionella, reklam- och marknadsföringsändamål utan ytterligare ersättning, om inte lagstadgat. Genom att acceptera pris accepterar Winner att hålla Sponsor, dess reklam- och marknadsföringsbyråer och deras respektive moderbolag, dotterbolag, affiliates, partners, representanter, efterträdare, tilldelningar, tjänstemän, direktörer och anställda oskadliga för skada eller skador som orsakats eller hävdades orsakas av deltagande i tävlingen eller acceptans eller användning av priset. Sponsorn är inte ansvarig för tryck, typografisk, mekanisk eller annan fel vid utskrift av erbjudandet, förvaltningen av tävlingen eller i meddelandet om priset.

6. INTERNET: Sponsorn är inte ansvarig för elektroniska överföringsfel, vilket resulterar i utelämnande, avbrott, radering, fel, fördröjning av drift eller överföring, stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till eller ändringar av inmatningsmaterial, eller för teknisk, nät, telefonutrustning, elektronisk, dator, fel eller maskinvarufel eller felaktiga överföringar av eller misslyckande med inlämningsinformation av sponsor eller presentatör på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon webbplats eller någon kombination av dessa. Om Internet-delen av programmet av någon anledning inte går att köra som planerat, inklusive infektion med datavirus, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker som skadar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan , integritet eller korrekt uppförande av denna kampanj, förbehåller sponsor sig rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta, avsluta, ändra eller avbryta kampanjen. Sponsor förbehåller sig rätten att välja vinnare från bidragsberättigade inkomster mottagna från uppsägningsdatumet. Sponsor förbehåller sig vidare rätten att diskvalificera en person som tömmer in med inlösenprocessen. Sponsorn kan förbjuda en deltagare från att delta i en kampanj om den bestämmer att den deltagande försöker undergräva kampanjens legitima verksamhet genom att fuska, hacka, bedrägliga eller andra orättvisa spelande metoder eller avser att missbruka, hota eller trakassera andra aktörer. Varning: Ett deltagares försök att avsiktligt skada någon webbplats eller undergräva den legitima verksamheten för Kampanjen är ett brott mot brottslig och civil lagstiftning och om ett sådant försök ska göras, förbehåller Sponsor sig rätten att söka skada från någon sådan deltagare till fulla omfattningen av lagen.

7. DISPUTER / VAL AV LAGER: Utöver vad som är förbjudet, godkänner varje deltagare att: (1) alla tvister, påståenden och orsaker till handling som uppstår på grund av eller i samband med detta eller eventuellt tilldelat pris ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av klasshandling och uteslutande av statliga eller federala domstolar som är belägna i New York, NY, (2) Alla påståenden, domar och utmärkelser ska begränsas till faktiska kostnader utan kostnad, men inte advokatavgifter. och (3) ingen straff, tillfällig, särskild, följdskada eller annan skada, inklusive utan förbehåll, förlorad vinst kan tilldelas (gemensamt, "Särskilda Skador") och (4) deltagaren avstår härmed från alla rättigheter att ansöka om särskilda skador och alla rättigheter har sådana skador multiplicerat eller ökat. New York State Law, utan hänvisning till New Yorks val av lagaregler, reglerar tävlingen och alla aspekter i samband därmed.

8. SPONSOR: Sponsorn för denna kampanj är Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.

Loading...